Uprzejmie informujemy o zmianie Statutu i nazwy organizacji z:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo „RAZEM” na Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „RAZEM”
Zmiana nazwy Stowarzyszenia i Statutu sa konsekwencją przeobrażeń,
jakie mają miejsce w naszej prawie 40 – letniej działalności. Nazwa i
Statut zostały zmienione Uchwałami Walnego Zebrania Członów
Stowarzyszenia w dniu10 czerwca 2019 roku i zatwierdzone
Postanowieniem Sądu KRS w lipcu 2019 roku.
Wszystkie pozostałe dane organizacji – adres siedziby, NIP, REGON, nr
KRS, nr konta bankowego pozostają bez zmian.