Cele

1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo:
– Udzielanie wsparcia merytorycznego osobom niepełnosprawnym ruchowo, ich rodzinom oraz opiekunom prawnym,
– Organizacja rehabilitacji medycznej i społecznej,
– Tworzenie i prowadzenie banku informacji dotyczącego schorzeń narządów ruchu,
– Ochrona i promocja zdrowia oraz poprawa kondycji fizycznej,
– Edukacja, kształcenie i wychowanie osób niepełnosprawnych,
– Organizacja różnorodnych form działalności kulturalnej i artystycznej,
– Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrowymi rówieśnikami,
– Propagowanie odpowiednich postaw wobec dzieci niepełnosprawnych,

2) Prowadzenie działalności charytatywnej, w tym organizacja środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów,

3) Organizacja i finansowanie szkoleń, konferencji, terapii, imprez kulturalnych i oświatowych, wycieczek krajoznawczych, wypoczynku oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

4) Organizacja i prowadzenie placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych,

5) Wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach,

6) Promocja zdrowego stylu życia, ochrona środowiska i ekologii,

7) Współpraca z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

8) Podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie rehabilitacji, terapii, szkoleń oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Zadania określone w ust. 1 stanowią działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).