Cele

1) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo:– pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,

– organizowanie rehabilitacji medycznej i społecznej

– organizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,

– ochrona i promocja zdrowia, poprawa kondycji fizycznej

– nauka, edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych,

– organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,

– integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku, z ich zdrowymi rówieśnikami,

– propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

2) prowadzenie działalności charytatywnej, w tym prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów,

3) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji,, terapii, imprez kulturalnych i oświatowych, wycieczek krajoznawczych, wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

4) organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych,

5) wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach,

6) promocja zdrowego stylu życia, ochrony środowiska i ekologii,

7) współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

8 ) podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie rehabilitacji, terapii, szkoleń, turnusów.

Zadania określone w ust. 1 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).