Ulgi i uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) mają prawo do:

 • 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP – tylko w klasie 2. pociągów osobowych,
 • 37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
 • 49% na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych,
 • 37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych,
 • bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską wraz ze wskazanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności) na terenie Warszawy,
 • 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat.
 • karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (znaki wylicza § 33.2 Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Min. Spraw Wewnętrznych i Admin. z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 58 z 1999 r., poz. 622),
  Wykaz znaków: zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-38), strefa ograniczonego postoju (B-39).
 • zwolnień od opłat abonamentowych za radio i telewizję, tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności.
 • ulgowych biletów do muzeów,
 • do odliczeń niektórych wydatków od dochodu (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.),
 • bezpłatnych usług doręczania listów, paczek i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu (zapotrzebowanie na usługę zgłasza się na poczcie, w miejscu zamieszkania), ponadto placówki pocztowe muszą wydzielić stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych i dostosować skrzynki do ich potrzeb.
 • 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16. rok życia. Za abonament telefoniczny przysługuje rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług telekomunikacyjnych tp dla niżej wymienionych planów:
  a) plan tp socjalny
  b) plan tp 60 minut za darmo
  c) plan tp startowy
  d) plan tp standardowy (dla osób, które zamówiły go przed 1 marca 2005 r. – po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży)
  e) plan sekundowy tp dom (dla osób, które zamówiły go przed 1 kwietnia 2005 r. – po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży).

  Rabaty na usługi telekomunikacyjne udzielane są:

  • w przypadku choroby narządu wzroku – z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),
  • w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L),
  • w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
  1. z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
  2. z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Uprawnienie to dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun musi być stale lub czasowo zameldowany z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku.

UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem.

Rabaty na usługi telekomunikacyjne przysługują także osobom niepełnosprawnym, które nabyły prawa do ulg na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, jeżeli stopień niepełnosprawności orzeczony został na okres stały. W przypadku okresowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udziela się rabatów na czas w nich określony.

Legitymacje (orzeczenia) dokumentujące niepełnosprawność z tytułu uszkodzenia wzroku czy słuchu wystawione przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia zachowują ważność na czas w nich określony.

Realizując postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej TP wprowadziła dla osób słabo widzących lub niewidomych możliwość sporządzania dodatkowych faktur VAT:
a) w alfabecie Braille’a,
b) dużą czcionką (16-18 pkt)
c) sporządzenia faktury VAT w formacie tekstowym i przesłania pocztą elektroniczną.

Dodatkowa faktura VAT jest wystawiana na podstawie zamówienia (zlecenia):

 • jednorazowego za jeden lub kilka przeszłych okresów rozliczeniowych albo za bieżący okres rozliczeniowy,
 • stałego (cyklicznego) za bieżący i przyszłe okresy rozliczeniowe. Zamówienie to może być złożone na czas nieokreślony.

Zamówienie na dodatkową fakturę VAT osoba niepełnosprawna, słabowidząca lub niewidoma może złożyć:

 • telefonicznie na błękitną linię tp 9393,
 • przesłać faksem pod numer 9394,
 • pisemnie na adres do korespondencji: Telekomunikacja Polska SA, ul. Bażantów 35 , 40-668 Katowice,
 • w punkcie sprzedaży, salonie sprzedaży tp.

TP wykonuje również biling usług telekomunikacyjnych
a) dużą czcionką (16-18 pkt)
b) w formacie tekstowym (przekazywanym pocztą elektroniczną).

Zamówienia realizowane jest na pisemny wniosek złożony w:

 • w punkcie sprzedaży, salonie sprzedaży tp, lub przesłany:
 • faksem pod numer 9394,
 • pocztą na adres do korespondencji (podany powyżej).

W przypadku zamówienia na biling nie jest wymagane potwierdzenie przez Klienta niepełnosprawności narządu wzroku.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) mają prawo do:

 • karty parkingowej potwierdzającej uprawienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
 • zwolnień z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów tj. orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku.
 • 48% ulgi na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie (po zaokrągleniu do pełnych piątek groszy), jeżeli:
 1. ukończyły 26. rok życia, i zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, – na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności.
 2. ukończyły 26. rok życia, i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy – na podstawie orzeczenia właściwego organu wydanego na mocy przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej całkowitą niezdolność do pracy.
 • 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16. rok życia. Za abonament telefoniczny przysługuje rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług telekomunikacyjnych tp dla niżej wymienionych planów:
  a) plan tp socjalny
  b) plan tp 60 minut za darmo
  c) plan tp startowy
  d) plan tp standardowy (dla osób, które zamówiły go przed 1 marca 2005 r. – po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży)
  e) plan sekundowy tp dom (dla osób, które zamówiły go przed 1 kwietnia 2005 r. – po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży).

  Rabaty na usługi telekomunikacyjne udzielane są:

  • w przypadku choroby narządu wzroku – z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),
  • w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L),
  • w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
  1. z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
  2. z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Uprawnienie to dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun musi być stale lub czasowo zameldowany z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku.

UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem.

Rabaty na usługi telekomunikacyjne przysługują także osobom niepełnosprawnym, które nabyły prawa do ulg na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, jeżeli stopień niepełnosprawności orzeczony został na okres stały. W przypadku okresowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udziela się rabatów na czas w nich określony.

Legitymacje (orzeczenia) dokumentujące niepełnosprawność z tytułu uszkodzenia wzroku czy słuchu wystawione przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia zachowują ważność na czas w nich określony.

Realizując postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej TP wprowadziła dla osób słabo widzących lub niewidomych możliwość sporządzania dodatkowych faktur VAT:
a) w alfabecie Braille’a,
b) dużą czcionką (16-18 pkt)
c) sporządzenia faktury VAT w formacie tekstowym i przesłania pocztą elektroniczną.

Dodatkowa faktura VAT jest wystawiana na podstawie zamówienia (zlecenia):

 • jednorazowego za jeden lub kilka przeszłych okresów rozliczeniowych albo za bieżący okres rozliczeniowy,
 • stałego (cyklicznego) za bieżący i przyszłe okresy rozliczeniowe. Zamówienie to może być złożone na czas nieokreślony.

Zamówienie na dodatkową fakturę VAT osoba niepełnosprawna, słabowidząca lub niewidoma może złożyć:

 • telefonicznie na błękitną linię tp 9393,
 • przesłać faksem pod numer 9394,
 • pisemnie na adres do korespondencji: Telekomunikacja Polska SA, ul. Bażantów 35 , 40-668 Katowice,
 • w punkcie sprzedaży, salonie sprzedaży tp.

TP wykonuje również biling usług telekomunikacyjnych
a) dużą czcionką (16-18 pkt)
b) w formacie tekstowym (przekazywanym pocztą elektroniczną).

Zamówienia realizowane jest na pisemny wniosek złożony w:

 • w punkcie sprzedaży, salonie sprzedaży tp, lub przesłany:
 • faksem pod numer 9394,
 • pocztą na adres do korespondencji (podany powyżej).

W przypadku zamówienia na biling nie jest wymagane potwierdzenie przez Klienta niepełnosprawności narządu wzroku.
Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mają prawo do:

 • karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,

Osoby niewidome, niebędące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

 • 37% ulgi na przejazdy w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS (na podstawie jednego z dokumentów stwierdzających inwalidztwo),
 • do 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat.
 • bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych na terenie Warszawy.

Osoby z upośledzeniem umysłowym (oraz ich opiekunowie) mają prawo do:

 • bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym.

Inwalidzi wojenni i wojskowi mają prawo do:

 • bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego (Wojskowego) wydanej przez ZUS,
 • przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) tylko o znacznym stopniu niepełnosprawności ma także prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

 • 78% ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej,poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej.
 • bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły, na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej z podaną trasą dojazdu (dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkół specjalnych). Do bezpłatnego przejazdu ma prawo również opiekun dziecka na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę, z podaną trasą dojazdu.

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) mają prawo do:

 • dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
 • 48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty (emerytury) wraz z dowodem tożsamości.

UWAGA!
Należy pamiętać o tym, że bilet na przejazd „tam i z powrotem” jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Emeryci i renciści nie mają zniżek w autobusach PKS.

Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:

 • Osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
 • Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • Osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
 • Osoby, które skończyły 75 lat,
 • Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
 • Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • Osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

Uwaga: od 16 maja 2005 r. zwolnienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień.

Prawo do zwolnień od opłat abonamentowych zachowują osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem dostarczenia, w terminie 6 miesięcy oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień.

Ulga do muzeum

Muzea państwowe mają od 1997 r. obowiązek wprowadzania ulgowych biletów dla osób niepełnosprawnych (i ich opiekunów), dla rencistów, emerytów, nauczycieli wszystkich typów szkół, studentów i uczniów. Ulgowe bilety można otrzymać po okazaniu odpowiedniej legitymacji potwierdzającej uprawnienie.
Wstęp do muzeów martyrologicznych jest bezpłatny w ogóle, a inne muzea udostępniają bezpłatnie swoje kolekcje przez jeden dzień w tygodniu. Wysokość ulgi oraz dzień bez biletów ustala dla każdego muzeum jego dyrektor.

Ulgi na telefony komórkowe

Oferowane przez operatorów sieci komórkowych ulgi dotyczą zazwyczaj osób niewidomych i niesłyszących. Ponieważ zakres tych ulg ulega zmianie, szczegółowych informacji należy szukać w punktach obsługi klienta tych sieci.

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Ulgowa opłata paszportowa

Ulgową opłatę paszportową w wysokości 50% stawki pobiera się m.in. od:
– emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
– osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.92.54.254 z późn. zm.). ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym (Dz. U. 97.98.602 z późn. zm.), ustawa z dn. 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 00.73.853 z późn. zm.), Uchwała Zarządu TP S.A z dn.16.10.2001 r. nr. 186/01, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.12.2002 r., (Dz. U. z 2002 nr. 217, poz 1832), Dz.U.03.73.668 z 2003.04.30; Dz. U. Nr 21, poz.124, z 1983 r Nr 8, poz. 42 i z 1984 r. Nr 28, poz.144; Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515.
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2001 r.
Muzea: Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. 97.5.24 z pózn. zm. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U. nr 130, poz. 854.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych (Dz.U.03.41.346)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.05.41.399)

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3544

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.