Tag Archives: Zus

Nie wystarczy orzeczenie ZUS

Osoby, które mają świadectwo ZUS o trwałej niezdolności do pracy, nie są niepełnosprawnymi dla urzędników miejskich. By uzyskać ulgi np. w tramwajach, muszą uzyskać nowe orzeczenie lekarskie – ujawnia „Życie Warszawy”.

Rzeczywiście orzeczenie ZUS nie jest u nas honorowane, bo wystawiane jest w zupełnie innym celu, do wypłacania świadczeń pieniężnych. ZUS orzeka rentę. My przyznajemy ulgi, np. na komunikację czy abonament telefoniczny” – tłumaczy szefowa zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych Agnieszka Jóźwik-Osowiec. Podkreśla, że jedynym dokumentem uprawniającym niepełnosprawnych w stolicy do bonifikat jest orzeczenie wydane przez powiatowy zespół orzekających działający przy SCON.

W ZUS-ie urzędnicy potwierdzają, że miejscy urzędnicy tylko przestrzegają prawa. „To ustawa stanowi, że są to dwa różne orzeczenia” – mówi rzecznik I Oddziału ZUS Justyna Adamowska. „My orzekamy o tym, czy człowiek jest zdolny, czy niezdolny do pracy, a miejski zespół orzeka o stanie zdrowia swojego podopiecznego” – dodaje. „Nie dość, że jesteśmy schorowani, to wielokrotnie ciąga się nas przed różne komisje” – mówią tymczasem gazecie rozgoryczeni petenci SCON. O tym dziś pisze obszernie „Życie Warszawy”

Praktyki i staże zawodowe w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeden z największych polskich pracodawców, zachęca studentów z niepełnosprawnością do odbycia praktyk i staży zawodowych w swoich oddziałach. Ofertę zatrudnienia studentów i absolwentów przekazał pełnomocnikom ds. osób niepełnosprawnych z krajowych wyższych uczelni, z którymi spotkał się 6 kwietnia w siedzibie centrali ZUS w Warszawie. Partnerem akcji oraz współrealizatorem spotkania było Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we wszystkich swoich oddziałach (42), inspektoratach (218) i biurach terenowych (65) zatrudnia obecnie 47 800 pracowników. Zaledwie 850 z nich to osoby z niepełnosprawnością – głównie w stopniu umiarkowanym. W strategii zarządzania zasobami ludzkimi na lata 2009-2012 ZUS przygotował dwa programy, które miałyby poprawić ten wskaźniki. Oprócz wewnętrznych działań na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością już pracujących w ZUS, modyfikuje również nabór kadry na nowe stanowiska.

Szukając najbardziej wykwalifikowanych pracowników – także wśród osób z niepełnosprawnością – ZUS nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi. Podczas spotkania z pełnomocnikami rektorów ds. osób niepełnosprawnych przedstawił swoją ofertę praktyk i staży zawodowych dla studentów i absolwentów.

– Niewiele zgłasza się do nas osób z niepełnosprawnością chętnych do podjęcia pracy. Postrzegają nas jako zbiurokratyzowaną organizację, która wypłaca im świadczenia, a nie jako potencjalnego pracodawcę. Chcielibyśmy to zmienić, także przez działania na rzecz studentów i absolwentów  wyższych uczelni – powiedziała Alicja Trojanowska, dyrektor departamentu spraw pracowniczych ZUS.

W skład struktury organizacyjnej ZUS wchodzi kilka pionów, m.in.: świadczeń, ekonomiczno-finansowy, informatyczny i administracyjno-techniczny.

– Naszą zaletą jako pracodawcy jest to, że poszukujemy fachowców wielu specjalności, takich jak: prawo, administracja, zarządzanie, finanse, polityka społeczna, informatyka – powiedział Sergo Kuruliszwili, zastępca dyrektora departamentu spraw pracowniczych ZUS. – A ze względu na rozbudowaną strukturę możemy zaoferować praktyki i staże tak w dużych, jak i w niewielkich miejscowościach w całej Polsce.

Studentom z niepełnosprawnością ZUS oferuje praktyki, które trwają od dwóch do ośmiu tygodni i prowadzone są głównie w czasie wakacji. – Chcemy, aby praktykanci pracowali na realnych stanowiskach – powiedział Sergo Kuruliszwili. – Najlepiej możemy to zapewnić w sezonie urlopowym.

Staże zawodowe są już dłuższe. Trwają od trzech do sześciu miesięcy, aby jak najwięcej osób mogło wziąć w nich udział. Czas stażu uzależniony jest również od umowy z jednostką, która go finansuje. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

– W tym roku, w ramach projektu 1.3* – wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy, możemy pokryć koszty stażów dla 30 osób z niepełnosprawnością narządu ruchu w stopniu znacznym. Między innymi będą to staże w ZUS  – powiedziała Pavlina Suchankowa, dyrektor Centrów Integracja. – W porozumieniu z pracodawcą przygotowujemy program stażu, załatwiamy wszystkie formalności ze stażystą oraz zapewniamy mu wsparcie opiekuna, który nadzoruje realizację stażu i wspiera go w miejscu pracy. Jeśli to konieczne, możemy również na czas stażu zapewnić stażyście pomoc asystenta.

Staże zawodowe to dla pracodawcy doskonała okazja, aby sprawdzić pracownika, nie nawiązując z nim stosunku pracy. Stażysta może zaś nie tylko nabyć nowe doświadczenia i umiejętności, ale też wzbogacić swoje CV. Jak zapewnia ZUS, staż odbyty w jego strukturach będzie atutem przy naborze kandydatów do stałego zatrudnienia. Osoby z niepełnosprawnością chętne do skorzystania ze stażów oraz innych form aktywizacji zawodowej zapraszamy do naszych Centrów Integracja w Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze i Gdyni.

* Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON. Więcej informacji na temat staży zawodowych – www.pracabezbarier.org.

Źródło: niepelnosprawni.pl

Renciści powinni dorabiać bez ograniczeń

Rzecznik praw obywatelskich jest za umożliwieniem rencistom osiągania przychodów z pracy, które bez względu na ich wysokość nie podlegałyby zmniejszeniu ani zawieszeniu.

Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, zwrócił się do resortu pracy z pytaniem, czy zamierza wystąpić z projektem ustawy znoszącym limity dorabiania przez rencistów. Do biura RPO wpływają skargi od rencistów, którzy domagają się wprowadzenia w życie takich rozwiązań. Przepis o zniesieniu limitów był zawarty w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nie weszła ona jednak w życie wskutek weta prezydenta. Nadal więc limity obowiązują. Od 1 marca do 31 maja 2009 r. renta jest zmniejszana i zawieszana, jeśli rencista osiąga dodatkowy przychód w wysokości odpowiednio 2167,60 zł i 4025,60 zł miesięcznie.
Głównym warunkiem przyznania renty jest stwierdzenie niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. Trzeba też legitymować się odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym, który zależy od wieku. Niezdolność do pracy (poza wyjątkami) musi powstać w jednym z wymienionych okresów składkowych lub nieskładkowych, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Przy wyliczaniu renty sumuje się kwoty odpowiadające 24 proc. kwoty bazowej, po 1,3 proc. podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów składkowych, po 0,7 proc. okresów nieskładkowych i po 0,7 proc. za każdy rok okresu brakującego do każdych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat.

Żródło: Gazeta Prawna

1 2