Tag Archives: zakłady pracy chronionej

PFRON zaprasza

PFRON serdecznie zaprasza organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych na spotkanie informacyjne dotyczące sposobu realizacji zadania określonego w art. 32 ustawy o rehabilitacji, tj. udzielania pomocy pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej przez Fundusz, które odbędzie się w środę, 20 maja br., o godz. 12.00 w siedzibie PFRON, Al. Jana Pawła II 13, Warszawa, sala 907. Na spotkaniu zostaną przedstawione i omówione przygotowane przez Fundusz wzory dokumentów. Relacja ze spotkania, wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi ubiegania się o pomoc określoną w rozporządzeniu i instrukcją wypełniania dokumentów, ukaże się na stronie internetowej PFRON 25 maja br.
Organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych, zainteresowane udziałem ich przedstawicieli w spotkaniu, proszone są o zgłoszenie nazwiska przedstawiciela wraz z nazwą organizacji, na adres e-mail katarzyna_kaminska@pfron.org.pl, nie później niż do piątku, 15 maja br. do godz. 14.00. Zgłoszenie przedstawiciela organizacji oraz potwierdzenie otrzymania tego zgłoszenia przez PFRON jest warunkiem wzięcia udziału w spotkaniu.
Fundusz dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć pracodawców w ubieganiu się o pomoc przewidzianą w art. 32 ustawy o rehabilitacji, zapewniając jednolitość i przejrzystość procesu oceny złożonych wniosków oraz na bieżąco konsultując się ze środowiskiem pracodawców osób niepełnosprawnych. W ramach tych działań po rozpoczęciu naboru wniosków i ich wstępnej analizie planowane jest kolejne spotkanie z przedstawicielami organizacji (koniec czerwca).

ZPCH zaczynają zwalniać

Do końca czerwca br. 500 osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Inter Groclin Auto SA i filii Inter Groclin Trading straci pracę.

Z redukcją etatów liczą się także mniejsze zakłady pracy chronionej z Wielkopolski. Według pracodawców, przyczynami zwolnień pracowników są pogłębiająca się zapaść gospodarcza oraz ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Inter Groclin Auto SA jest jednym z największych producentów wyposażenia i akcesoriów samochodowych (siedzenia oraz foteliki dla dzieci) w Polsce. 99 proc. jej produktów trafia na eksport. Firma ma status zakładu pracy chronionej i zatrudnia 1300 osób z niepełnosprawnością. W połowie roku prawie połowa z nich straci pracę. W wypowiedzi udzielonej dziennikowi „Głos Wielkopolski”, dyrektor personalny Inter Groclin Auto SA, Marcin Matysiak, stwierdził, iż nawet gdyby kryzys ekonomiczny nie uderzył w firmę, to i tak doszłoby do redukcji etatów. Taką decyzję podjęto po wprowadzeniu na początku br. zmian w systemie dofinansowań do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zdaniem Matysiaka, zatrudnienie takich pracowników staje się coraz mniej opłacalne.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, do roku 2010 zostaną wyrównane kwoty dofinansowań do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością w zakładach pracy prac chronionej i w firmach z rynku otwartego. Regulacja ta jest efektem dostosowania polskich unormowań prawnych do tych, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Zanim jeszcze została wprowadzona, słychać było głosy, iż ZPCH, cieszące się do tej pory przywilejem większej stawki dofinansowania, zaczną ograniczać zatrudnienie lub upadać.

Nowelizacja zbiegła się w czasie z kryzysem gospodarczym. Pracownicy z Inter Groclin Auto SA, którym wypowiedziano umowy w ramach zwolnień grupowych, otrzymają należne im odprawy w wysokości od 1 do 3 wynagrodzeń miesięcznych. Mogą mieć jednak spore problemy ze znalezieniem innych posad. Zwłaszcza jeśli nadal będą poszukiwać pracy w zakładach pracy chronionej.

Firmy nie wpadają w panikę i przestawiają się na bardziej elastyczne formy zatrudnienia – np. ograniczenie czasu pracy. Jednak według wielkopolskiego oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wiele ZPCH w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej bierze pod uwagę także redukcje zatrudnienia – od kilku do kilkunastu pracowników. Liczba bezrobotnych z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu wzrosła od grudnia 2008 r. o ok. 5 proc.

Nowe przepisy pogarszają sytuację niepełnosprawnych

Ponad 90 proc. zakładów pracy chronionej deklaruje redukcję zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku utraty takiego statusu. W zachodniopomorskim zwolnienia już są.

Zagrożeniem dla pracy osób niepełnosprawnych stały się nowe przepisy o dofinansowaniu zakładów zatrudniających takie osoby. Mówiąc krótko – zmniejszono odpisy na wynagrodzenia, czyli pomoc państwa.
Zakład Pracy Chronionej „Nord” w Szczecinie zwolnił już ponad 50 proc. załogi, tj. ponad 100 osób niepełnosprawnych.

– Musieliśmy to uczynić, bo nie stać nas na dopłaty do wynagrodzenia pracowników
– mówi o trudnej sytuacji firmy Dariusz Sakowicz, współwłaściciel. – Do tej pory przepisy przejściowe mówiły o możliwości dofinansowania 100 proc. wypłat, ale w praktyce można było dostać jedynie 70 proc. Teraz znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że firma utrzymując osobę niepełnosprawną musiałaby do niej dopłacać.

Dla osób niepełnosprawnych praca, to nie tylko pieniądze na utrzymanie, ale również możliwość kontaktu z innymi ludźmi.

– Dla mnie praca, to życie – mówi Krzysztof Sokołowski. – Jak jej nie będę miał, to pozostaje mi siedzenie w domu. A to nie jest życie.

– Bez pracy moje życie to cztery ściany – dodaje Anna Wierzbicka. – Tu mogę porozmawiać z innymi, pośmiać się. To bardzo ważne dla mnie.

Koszty zatrudnienia niepełnosprawnego, to nie tylko pensja. Na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki. Wydajność osób niepełnosprawnych jest dużo niższa od osoby zdrowej. Wszyscy (prócz lekkiego upośledzenia) pracują jedynie 7 godzin. Przysługuje im, prócz normalnego urlopu, również dodatkowe 10 dni. Wymagają stałej opieki lekarskiej itd. To wszystko kosztuje i obciąża pracodawcę.

– Nowe przepisy to czarna magia dla przedsiębiorców, odnosząca się do wirtualnej rzeczywistości – nie kryje swojej opinii Barbara Maliszewska, prezes Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów „Selsin”. – Autorzy sugerują, że osoby niepełnosprawne powinny pracować na otwartym rynku. A który przedsiębiorca weźmie sobie na głowę opiekę nad niepełnosprawnym, stworzenie mu specjalnego miejsca, tolerowanie braku wydajności, uwzględnianie półtoramiesięcznego leczenia itd. Żaden, tylko zakłady pracy chronionej. A te mają być likwidowane.

Autorzy nowych przepisów powołują się na wymagania Unii Europejskiej i sugerują tworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej. Kto ma je tworzyć i na jakich zasadach, tego nie wiadomo. W naszym regionie są tylko dwa. Na nowe nikt nie zarezerwował pieniędzy. Dwa lata temu można je było otrzymać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura społeczna”, ale w listopadzie 2007 r. usunięto ten punkt.

Tylko około 15 proc. zakładów uważa, że uda im się utrzymać jako zakłady pracy chronionej. Niemal wszyscy oceniają bardzo krytycznie nowe uregulowania prawne.

– Na szkoleniach zadawaliśmy pytania, w której dyrektywie unijnej jest zapisane, że Unia Europejska żąda likwidacji zakładów pracy chronionej i nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi – mówi prezes Maliszewska.

Źródło: gs24.pl