Tag Archives: unia europejska

Zachęta dla niepełnosprawnych do korzystania z dotacji UE

Resort rozwoju regionalnego chce zwiększyć liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z pieniędzy unijnych. Ma temu posłużyć cykl spotkań „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”

Jak wskazuje Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego udział osób niepełnosprawnych w projektach współfinansowanych przez Unię jest wciąż zbyt niski. Mogą one korzystać z dotacji z programu operacyjnego „Kapitał ludzki” wdrażanego na poziomie krajowym i regionalnym. Mimo, że osoby niepełnosprawne są jedną z priorytetowych grup objętych wsparciem finansowym z tego programu to skorzystało z niego stosunkowo niewiele, bo około 93 tys. niepełnosprawnych. Stanowi to tylko 3 proc. wszystkich osób biorących udział w dotowanych projektach.

– Dlatego konieczne jest zwiększenie liczby projektów skierowanych do tej grupy – podkreśla Bieńkowska. Największy odsetek osób niepełnosprawnych uzyskał wsparcie w województwach: wielkopolskim (5,43 proc.), łódzkim (5,43 proc.) i lubelskim (4,73 proc.), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim (2,55 proc.) i kujawsko-pomorskim (2,77 proc.). Na poziomie krajowym realizowane są ogólnokrajowe i ponadregionalne programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin . Często wykorzystywane formy pomocy to: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia  i podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, praktyki i staże zawodowe, poradnictwo prawne. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a uczelnie wyższe mogą realizować przedsięwzięcia bezpośrednio kierowane do studentów niepełnosprawnych, których celem jest umożliwienie im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej.

Na poziomie regionalnym osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze wszystkich części „Kapitału ludzkiego”, ale najczęściej uczestniczą w projektach z Priorytetu VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  i VII – „Promocja integracji społecznej”. Najczęściej stosowane formy wsparcia to: warsztaty, szkolenia, kursy, wsparcie psychologiczno-doradcze, programy aktywizacji zawodowej, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu, upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna), organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

rp.pl

Są pieniądze z Unii na rehabilitację osoby niepełnosprawnej

Turnus rehabilitacyjny można sfinansować ze środków unijnych, pod warunkiem że część kosztów pokryje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2011 roku na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych powiaty otrzymają ponad 80 mln zł (czyli o 13 proc.) mniej niż w poprzednim. Z tych pieniędzy samorządy finansują m.in. udział niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, ale także działalność warsztatów terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych oraz likwidację barier architektonicznych. Środki na te zadania przekazuje samorządom Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Część powiatowych centrów pomocy rodzinie rozważa więc likwidację albo bardzo poważne ograniczenie finansowania osobom niepełnosprawnym turnusów rehabilitacyjnych.

– Mamy dużo zaległych wniosków dotyczących zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dlatego jeśli środki przekazane z PFRON będą mniejsze niż w tym roku, sfinansujemy turnusy rehabilitacyjne tylko dzieciom – zapowiada Halina Bartkowicz-Błażejewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Rawie Mazowieckiej.

W tej sytuacji ważnym źródłem finansowania turnusów rehabilitacyjnych w 2011 roku mogą stać się fundusze unijne. Udział osoby niepełnosprawnej w turnusie powiatowe centrum pomocy rodzinie może częściowo sfinansować ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod warunkiem że uwzględni tę formę aktywnej integracji w swoim tzw. projekcie systemowym.

– Rozważamy taką możliwość w naszym projekcie, który przygotowujemy na rok 2011 – mówi Justyna Dobrełko z PCPR w Pruszkowie.

Zasady finansowania turnusów rehabilitacyjnych w projektach PCPR zostały doprecyzowane w znowelizowanych wytycznych ministra rozwoju regionalnego, które obowiązują od 1 stycznia. Zgodnie z nimi turnus nie może być w całości sfinansowany ze środków UE. Możliwe jest tylko pokrycie tej części, która nie została sfinansowana ze środków PFRON.