Tag Archives: renty

Renciści powinni dorabiać bez ograniczeń

Rzecznik praw obywatelskich jest za umożliwieniem rencistom osiągania przychodów z pracy, które bez względu na ich wysokość nie podlegałyby zmniejszeniu ani zawieszeniu.

Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, zwrócił się do resortu pracy z pytaniem, czy zamierza wystąpić z projektem ustawy znoszącym limity dorabiania przez rencistów. Do biura RPO wpływają skargi od rencistów, którzy domagają się wprowadzenia w życie takich rozwiązań. Przepis o zniesieniu limitów był zawarty w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nie weszła ona jednak w życie wskutek weta prezydenta. Nadal więc limity obowiązują. Od 1 marca do 31 maja 2009 r. renta jest zmniejszana i zawieszana, jeśli rencista osiąga dodatkowy przychód w wysokości odpowiednio 2167,60 zł i 4025,60 zł miesięcznie.
Głównym warunkiem przyznania renty jest stwierdzenie niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. Trzeba też legitymować się odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym, który zależy od wieku. Niezdolność do pracy (poza wyjątkami) musi powstać w jednym z wymienionych okresów składkowych lub nieskładkowych, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Przy wyliczaniu renty sumuje się kwoty odpowiadające 24 proc. kwoty bazowej, po 1,3 proc. podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów składkowych, po 0,7 proc. okresów nieskładkowych i po 0,7 proc. za każdy rok okresu brakującego do każdych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat.

Żródło: Gazeta Prawna

9,8 mln osób otrzyma w marcu wyższe świadczenia

Już w tygodniu niektóre osoby otrzymają podwyższone dzięki waloryzacji świadczenia z ZUS.

W marcu świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 6,1 proc. Podwyższane są wszystkie świadczenia należne ostatniego dnia lutego. Na wyższe świadczenia mogą liczyć osoby, którym ZUS wypłaca emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Podwyżkę otrzymają też osoby otrzymujące emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczeniobiorcy tzw. służb mundurowych, głównie byli żołnierze i funkcjonariusze oraz ich rodziny. Razem prawie 9,8 mln ludzi.

Po waloryzacji przeciętna emerytura wzrośnie o ok. 91 zł do 1606 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o ok. 67 zł do 1190 zł, a renta rodzinna o ok. 80 zł do 1394 zł.

Dzięki waloryzacji rosną też kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Są to m.in.:

• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna (wyniesie 675,10 zł),

• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (519,30 zł),

• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (810,12 zł).

Ponadto zostaną też podniesione dodatki do emerytur i rent. Są to m.in.:

• dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie (wyniesie 173,10 zł),

• dodatek dla sieroty zupełnej (325,36 zł),

• dodatek kombatancki (173,10 zł),

• dodatek kompensacyjny (25,97 zł).

Zwaloryzowane świadczenia osoby zainteresowane otrzymają w marcowych terminach płatności. W ZUS przypadają one na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień każdego miesiąca. Oznacza to, że już w tym tygodniu podwyższone świadczenia otrzyma część osób otrzymujących świadczenia, których data płatności została wyznaczona na pierwszy, piąty i szósty dzień każdego miesiąca.

Źródło: GP