Tag Archives: przepisy

PFRON: wszystkie wnioski oceniamy pod względem merytorycznym

Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniamy pod względem merytorycznym, niezależnie od tego, kto je składa – zapewnia PFRON. Wyjaśnia także, że przeprowadzenie konkursu jest wymogiem ustawowym, a nie uznaniową decyzją PFRON.

Piątkowa „Rzeczpospolita” zarzuciła Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, że wycofał się z obiecanej na sześć lat dotacji na świetlice terapeutyczne dla Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Według gazety PFRON zmienił program „Partner III”, w którym brała udział organizacja, przez co – aby otrzymać dofinansowanie – musiała przystąpić do konkursu, w którym jej wniosek przepadł. „Rz” cytuje rzecznika PFRON, który zapewnia, że jest szansa, by fundacja uzyskała jednak dotację w ramach drugiego konkursu ofert. Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego to nie rozwiązuje problemu, ponieważ w konkursie fundacja może dostać maksymalnie 800 tys. zł, a to jest mniej niż połowa środków potrzebnych na utrzymanie świetlic terapeutycznych prowadzonych przez organizację.

Dyrektor Wydziału Programowania i Realizacji Zadań PFRON Marta Lempart poinformowała, że konieczność przeprowadzenia konkursu wynika ze zmiany ustawy o rehabilitacji i wejścia w życie rozporządzenia MPiPS. – PFRON dołożył wszelkich starań, aby przejście z programu „Partner” na system konkursowy nie odbiło się na ciągłości prowadzonej przez organizacje działalności – zapewniła.

Dodała, że porozumienia zawierane w ramach programu „Partner” nie gwarantowały otrzymania środków i to nieprawda, że PFRON zobowiązany był – jak napisała „Rz” – do wypłacenia Fundacji im. Brata Alberta 13 mln zł w okresie sześciu lat. – W ramach porozumień należało corocznie składać wnioski o dofinansowanie i zawierać kolejne umowy – podkreśliła Marta Lempart.

Prezes Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ocenił, że w sprawie prowadzonej przez niego organizacji PFRON „popełnia klasyczny błąd, nie traktując organizacji pozarządowej jako partnera, tylko jako natrętnego petenta, który ciągle zawraca głowę urzędnikom państwowym”.

Marta Lempart zaznaczyła, że wnioski startujące w konkursie oceniali niezależni eksperci, a konkurs przeprowadzono w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Podkreśliła, że fundacja ks. Isakowicza-Zaleskiego nie dostała dofinansowania, ponieważ jej wniosek był zły.

Jak wyjaśniła, wniosek został sporządzony na dużym poziomie ogólności, co utrudniło przede wszystkim weryfikację kosztów, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń, a w budżecie liczącym 2 mln zł koszty samych wynagrodzeń wynosiły ponad 1 mln 250 tys. zł, czyli blisko 70 proc. kwoty wnioskowanej. Koszty osobowe administracji wynosiły blisko 20 proc., co oznacza, że znaczna część wysokiego kosztu przypadającego na beneficjenta nie służy mu bezpośrednio.

– Jeśli jakaś fundacja liczyła, że dostanie punkty za pochodzenie, to się myliła – dodała.

Marta Lempart poinformowała także, że w drugim konkursie Fundacja im. Brata Alberta może złożyć dwa wnioski na łączną kwotę do 1 mln 600 tys. zł.

Ks. Isakowicz-Zaleski podkreślił, że oceniający wniosek nie zwrócili się do zainteresowanego o jego uzupełnienie czy poprawienie, ale od razu go odrzucili. Wyjaśnił, że pensje zajmowały tak dużą część środków, bo na inne wydatki fundacja pozyskuje pieniądze z innych źródeł. Dodał, że w sprawie sześcioletniej dotacji na prowadzenie świetlic podpisał w listopadzie 2007 r. porozumienie z poprzednim wiceprezesem funduszu.

– Nie robimy łaski państwowemu funduszowi, ani on nam łaski nie robi, bo to jest działalność społeczna służąca osobom niepełnosprawnym. Gdy świetlice zostaną zamknięte, ucierpią na tym dzieci niepełnosprawne i ich rodzice. Szkoda, że PFRON nie widzi skutków tego typu decyzji – powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

– Świetlice są prowadzone od ośmiu lat. Cztery lata temu dostaliśmy nawet nagrodę od prezesa PFRON za wzorowe prowadzenie świetlic. Wnioski co roku są pisane na tych samych zasadach – przez osiem lat uważano świetlice za dobre, a dziewiątego roku oceniono je negatywnie – dodał.

Zdaniem Marty Lempart wysoka ocena działalności Fundacji im. Brata Alberta nie może być kryterium powodującym automatyczne przyznanie środków w procedurze konkursowej, z pominięciem merytorycznej oceny wniosków. – Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, a nie składające je organizacje – podkreśliła.

Autor: PAP

ZPCH zaczynają zwalniać

Do końca czerwca br. 500 osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Inter Groclin Auto SA i filii Inter Groclin Trading straci pracę.

Z redukcją etatów liczą się także mniejsze zakłady pracy chronionej z Wielkopolski. Według pracodawców, przyczynami zwolnień pracowników są pogłębiająca się zapaść gospodarcza oraz ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Inter Groclin Auto SA jest jednym z największych producentów wyposażenia i akcesoriów samochodowych (siedzenia oraz foteliki dla dzieci) w Polsce. 99 proc. jej produktów trafia na eksport. Firma ma status zakładu pracy chronionej i zatrudnia 1300 osób z niepełnosprawnością. W połowie roku prawie połowa z nich straci pracę. W wypowiedzi udzielonej dziennikowi „Głos Wielkopolski”, dyrektor personalny Inter Groclin Auto SA, Marcin Matysiak, stwierdził, iż nawet gdyby kryzys ekonomiczny nie uderzył w firmę, to i tak doszłoby do redukcji etatów. Taką decyzję podjęto po wprowadzeniu na początku br. zmian w systemie dofinansowań do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zdaniem Matysiaka, zatrudnienie takich pracowników staje się coraz mniej opłacalne.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, do roku 2010 zostaną wyrównane kwoty dofinansowań do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością w zakładach pracy prac chronionej i w firmach z rynku otwartego. Regulacja ta jest efektem dostosowania polskich unormowań prawnych do tych, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Zanim jeszcze została wprowadzona, słychać było głosy, iż ZPCH, cieszące się do tej pory przywilejem większej stawki dofinansowania, zaczną ograniczać zatrudnienie lub upadać.

Nowelizacja zbiegła się w czasie z kryzysem gospodarczym. Pracownicy z Inter Groclin Auto SA, którym wypowiedziano umowy w ramach zwolnień grupowych, otrzymają należne im odprawy w wysokości od 1 do 3 wynagrodzeń miesięcznych. Mogą mieć jednak spore problemy ze znalezieniem innych posad. Zwłaszcza jeśli nadal będą poszukiwać pracy w zakładach pracy chronionej.

Firmy nie wpadają w panikę i przestawiają się na bardziej elastyczne formy zatrudnienia – np. ograniczenie czasu pracy. Jednak według wielkopolskiego oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wiele ZPCH w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej bierze pod uwagę także redukcje zatrudnienia – od kilku do kilkunastu pracowników. Liczba bezrobotnych z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu wzrosła od grudnia 2008 r. o ok. 5 proc.

Powiadom ZUS o przychodach

Autor: Oprac.: Anna Godziuk, Źródło: ZUS

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2008 r. – informuje ZUS.

Przychody rozliczane są na podstawie zaświadczenia od pracodawcy. Osoby, które same opłacają składki (np. prowadzące działalność gospodarczą), muszą przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. Należy je dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

Na podstawie informacji o przychodach ZUS rozlicza wypłacone świadczenie. Osoby, których dodatkowy przychód mieści się w przedziale pomiędzy 70 proc. a 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (czyli pomiędzy 24 416,90 zł a 45 345,60 zł), otrzymują mniejsze świadczenie. Jeśli zarobiły mniej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ich emerytura lub renta zostaje zawieszona. Jeżeli przychód nie przekroczy 70 proc., nie ma wpływu na wysokość świadczenia.

Zmniejszyć lub zawiesić wpłatę świadczenia może każdy przychód z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (m.in. z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzenia działalności gospodarczej). Dotyczy to również sytuacji, w których przepisy przewidują wyłączenie z obowiązku ubezpieczenia lub też z uwagi na ustalone prawo do emerytury lub renty.

1 2 3 4 5 6