Tag Archives: praca

Informacje dla zatrudnionych! i chcących wrócić na rynek pracy!

Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników w 2013 roku

W 2013 roku wzrośnie wsparcie dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników. Wynagrodzenie będzie musiało być przekazywane bezpośrednio na konto niepełnosprawnego pracownika.

Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników.
Przelew na konto niepełnosprawnego pracownika

Pensja dla niepełnosprawnego pracownika przysługująca za grudzień 2012 powinna zostać wypłacona już na nowych zasadach. Oznacza to, że pracodawca nie otrzyma dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jeżeli nie będzie przekazywał pensji na konta zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie niepełnosprawnego pracownika może być przelana na jego konto bankowe, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo może zostać dostarczona na adres zamieszkania niepełnosprawnego pracownika za pośrednictwem firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dostarczania kwot pieniężnych.

Wypłacanie wynagrodzenia do rąk pracownika spowoduje nieotrzymanie przez pracodawcę dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powstaje tu problem związany ze zgodą pracownika na przekazywanie wynagrodzenia przelewem na jego osobisty rachunek bankowy. Kodeks pracy uzależnia przelew wynagrodzenia na konto od zgody pracownika. Jeżeli pracownik niepełnosprawny nie zgodzi się na wypłacanie wynagrodzenia w postaci przelewu, pracodawca nie będzie mógł uzyskać dofinansowania do jego wynagrodzenia.

Kontrola PFRON

Spełnienie wskazanego warunku otrzymania dofinansowania będzie kontrolowane dopiero w przypadku prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie prawidłowości ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku comiesięcznego składania dowodów na wypłacanie wynagrodzenia na konto niepełnosprawnego pracownika.

Wzrost podstawy dopłat do pensji niepełnosprawnego pracownika

Podstawę dopłat od PFRON stanowi określony procent kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. W 2013 roku podstawą będzie minimalne wynagrodzenie z grudnia 2012 roku czyli 1500 zł brutto.

Zmniejszenie dofinansowania

W 2013 roku zmieni się jednak wysokość dofinansowania na poszczególnych niepełnosprawnych pracowników. W przypadku osób z orzeczeniem lekkiej niepełnosprawności dofinansowanie będzie wynosić 40 proc. minimalnego wynagrodzenia z 2012 roku, a w przypadku pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dofinansowanie będzie wynosić 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca zatrudniający pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzyma dofinansowanie w wysokości 180 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku.

Autor: Jarosław Krasnodęmbski źródło: far.org.pl

Osoby zainteresowane aktywizacją zawodową prosimy o kontakt
Rafał Kwapuliński
Jarosław Witamborski
Biuro regionalne FAR
os. Grunwaldzkie 10
43-190 Mikołów
tel/fax: 32 471 09 58
e-mail: biuro.śląskie@far.org.pl

Prawie 25 tysięcy osób niepełnosprawnych straciło etaty po nowelizacji ustawy

Nowe przepisy sprawią, że niepełnosprawni pójdą na bruk – alarmowaliśmy jeszcze, gdy trwały prace nad nowelizacją ustawy dotyczącej wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Lobbowanie przedsiębiorców nad zmianą niekorzystnych zapisów nie przyniosło rezultatu. I po ich wejściu w życie, w ciągu sześciu miesięcy etaty straciło prawie 25 tys. osób.

– Musiałem zwolnić część osób z niepełnosprawnością – przyznaje Janusz Borkowskiprezes Zarządu „Krukowiak” Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych z Brześcia Kujawskiego.Pracuje tu ok. 400 osób z czego 50 proc. to osoby niepełnosprawne. – Zatrudniając pracowników, nie dzielę ich ani ze względu na płeć, wiek ani na to, czy są w pełni sprawni. Sam przecież mogę ulec wypadki i znaleźć się na ich miejscu. Ale wiosną wiele osób z uprawnieniami emerytalnymi musiało odejść.

Skąd tez zmiany? Firmy zatrudniajace osoby z niepełnosprawnością przestały być konkurencyjne.  Nowelizacja zamroziła podstawę obliczania dofinansowania do wynagrodzeń takich osób na poziomie minimalnego wynagrodzenia z 2009 roku nie uwzględniając wzrostu kosztów z lat 2010 i 2011. To, zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, jest dla pracodawców mocnym ciosem, szczególnie w porównaniu do szybkiego wzrostu kosztów pracy.

Niepełnosprawni musieli odejść

Co więcej – nowelizacja obniżyła wartości procentowe dofinansowania do większości grup osób niepełnosprawnych (w kilku etapach), co potęguje negatywny efekt. Przykładowo – z tytułu obniżenia procentowej wartości dofinansowania do wynagrodzeń osób z lekkim stopniem niepełnosprawności pracodawcy stracą ok. 33 proc. (pomiędzy grudniem 2010 r. a styczniem 2013 r.). Po uwzględnieniu wzrostów wynagrodzenia minimalnego (2011/2010 – ok. 4 proc., 2012/2011 – ok. 8 proc.) łączny wzrost kosztu pracy pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności obciążający pracodawcę wyniesie ok. 40 proc.
Nowelizacja zlikwidowała większość ulg podatkowych dla zakładów pracy chronionej i równocześnie podwyższyła wymogi wobec tej grupy pracodawców. Skutek: sukcesywny spadek liczby takich zakładów – z 2003 w grudniu 2010 r. do 1804 w lipcu 2011 r. Liczba 199, czyli o 10 proc. Łączna liczba pracodawców niepełnosprawnych spadła z 16.065 do 15.746 w tym samym okresie.
Nastąpił także gwałtowny spadek liczby drobnych firm prowadzonych przez osoby
niepełnosprawne. Według danych PFRON między grudniem 2010 r. a lipcem 2011 r.
liczba niepełnosprawnych przedsiębiorców jednoosobowych otrzymujących pomoc spadła z 28.177 do 11.747 przedsiębiorców.

Nowe przepisy ograniczyły możliwości znalezienia pracy. Chodzi głównie o osoby
niepełnosprawne z uprawnieniami emerytalnymi.
Zmniejszyły się również szanse znalezienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w okresie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy spadło z 250.470 etatów (grudzień 2010 r.) do 225.701 etatów (lipiec 2011 r.).

Jest szansa na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Dziś odbyła się konferencję prasową pt. Czy jest szansa na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

– Po uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zmian w niedawno nowelizowanej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest szansa, że więcej osób niepełnosprawnych znajdzie pracę – uważa PKPP Lewiatan.
Obserwowany w latach 2008 – 2010 wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych spowodował problemy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wywołały je większa liczba subsydiowanych miejsc pracy, ulgi dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, czy zmniejszone wpływy ze składek, To była właśnie główna przyczyna zmian w ustawie wprowadzonych w tym roku.

Na czym polegają uzgodnienia? – Udało się uzgodnić wzmocnienie pozycji Rady Nadzorczej PFRON, odmrożenie rewaloryzacji podstawy dofinansowania, uszczelnienie systemu udzielanych ulg i wydłużenie do roku 2014 obniżenia stóp procentowych
dofinansowania – informuje Marek Kowalski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

 

Ma nastąpić uszczelnienie systemu udzielanych ulg, co zwiększy wpływy do budżetu i zapobiegnie korupcji w ich udzielaniu. Jednym z rozwiązań ma być także odmrożenie rewaloryzacji podstawy dofinansowania. Jak podaje Lewiatan, zastosowanie tego mechanizmu złagodzi skutki zmiany procentowych stawek dofinansowania oraz zapobiegnie zwolnieniom osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. Wpłynie to również pozytywnie na otwarty rynek pracy zatrzymując proces przenoszenia osób niepełnosprawnych z umów o pracę na umowy cywilno-prawne z jednoczesnym obniżaniem wartości pracy.

Na ile jest realne wprowadzenie tych zmian? – Jesteśmy po uzgodnieniach z ministerstwem pracy i polityki społecznej. A co więcej – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wygospodarował na ten cel ponad 100 mln zł – mówiZbigniew Maciąg z PKPP Lewiatan.

Rewolucja w zatrudnianiu niepełnosprawnych

W czterech turach będą wchodzić w życie nowe regulacje dotyczące firm, które mają w swoich załogach osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Najwięcej zacznie obowiązywać już od jutra


Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 226, poz. 1475; dalej ustawa nowelizująca) ma:

– ratować budżet PFRON,

– umożliwić w 2011 r. kontynuację programów celowych przeznaczonych dla osób indywidualnych oraz dofinansowanie działalności samorządów i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tak wynika z oficjalnego uzasadnienia. Jednak wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne proponowane zmiany budzą kontrowersje.

OD 1 STYCZNIA 2011 R.

Nowości, które jutro wejdą w życie, jest najwięcej. I nie ze wszystkich pracodawcy będą zadowoleni. Choć są i takie, które ułatwią im życie

Zamrożenie podstawy

W latach 2011 – 2012 kwota, od której wyliczane są maksymalne kwoty dofinansowań wy- nagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, będzie obowiązywała na poziomie z 2009 r., czyli 1276 zł.

Tyle wynosiło bowiem wtedy minimalne wynagrodzenie za pracę, stanowiące podstawę rachunków. To efekt zamrożenia definicji najniższego wynagrodzenia jeszcze przez dwa lata.

Stan zatrudnienia

Od nowego roku osobę niepełnosprawną wliczać się będzie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 2a ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm.; dalej ustawa o rehabilitacji).

Inaczej, jeśli jest to kolejne orzeczenie. Wówczas uw- zględnimy taką osobę począw- szy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia:

– jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie była ona niepełnosprawna, a

– wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Data złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia nie będzie miała znaczenia w jednym przypadku. Mianowicie gdy niepełnosprawny przedstawi pracodawcy następne orzeczenie, z którego wynika, że w okresie poprzedzającym cały czas był niepełnosprawny.

W takim wypadku wliczymy go do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie do trzech miesięcy poprzedzających dzień przedłożenia tego orzeczenia (art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji).

Dzień przedstawienia dokumentu potwierdzającego jedno ze schorzeń specjalnych (art. 26a ust. 1b i art. 21 ust. 7 ustawy o rehabilitacji), np. epilepsję, jest też ważny jeszcze z innego powodu. Otóż od tego dnia pracodawca będzie mógł zwiększyć dla tego pracownika kwotę maksymalnego dofinansowania o 40 proc. najniższego ustawowego wynagrodzenia.

Informacje elektroniczne

Już w nowym roku pracodawcy będą mogli używać form elektronicznych do przekazywania PFRON informacji miesięcznych i rocznych odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. A to za sprawą nowego art. 21 ust. 2f 1 ustawy o rehabilitacji. Dotychczas nie było takiej regulacji.

Dłuższe czekanie

Do niekorzystnych dla pracodawców zmian wchodzących w życie od nowego roku zaliczymy wydłużenie terminu na wypłatę przez PFRON dofinansowań. Zamiast dotychczasowych 14 dni po zmianach będą one wpływać na konto firmy w ciągu 25 dni.

Utrata przywileju

Od 1 stycznia 2011 r. większość zakładów pracy chronionej (zpch) i pracodawców z tzw. otwartego rynku (OR) straci możliwość udzielania tzw. ulgi we wpłatach do PFRON. Chodzi o :

– zatrudniających w 2010 r. co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i jednocześnie

– osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10 proc.

To efekt zmienionego art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji. W nowej wersji przewiduje on, że wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik w wysokości co najmniej 30 proc. zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących osobami :

– niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub

– niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej pracodawca, który przed 1 stycznia 2011 r.

– nabył prawo do obniżenia wpłat, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych,

– dokonał zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat, może na warunkach dotychczasowych nabyć ulgi z tego tytułu oraz wykorzystać je do obniżenia wpłat.

Liczba podwładnych

W nowym roku zmieni się również sposób ustalania liczby pracowników (o jakiej mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

Nie będziemy tu uwzględniać osoby niepełnosprawnej przebywającej na urlopie bezpłatnym, udzielonym na podstawie kodeksu pracy.

Znowelizowany art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji każe je bowiem wyłączać, podobnie jak osoby pełnosprawne zatrudnione:

– na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

– przebywające na urlopach wychowawczych,

– nieświadczące pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

– będące uczestnikami OHP,

– nieświadczące pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

– przebywające na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Zatem w dalszym ciągu osoby pełnosprawne przebywające na urlopie bezpłatnym udzielonym na podstawie kodeksu pracy powinny być wliczane do wskaźników.

Więcej schorzeń specjalnych

Dotychczas art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji pozwalał pracodawcy zwiększyć dofinansowanie wynagrodzeń o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Od 1 stycznia 2011 r. katalog tzw. schorzeń specjalnych rozszerzy się o całościowe zaburzenia rozwojowe, np. autyzm. Ale niestety, wszystkie takie schorzenia powinny od nowego roku wynikać z orzeczeń pracowników niepełnosprawnych, a nie – tak jak do tej pory mogły – dodatkowo wynikać z wystawionych zaświadczeń od lekarzy specjalistów.

Ta zmiana została wprowadzona w na nowo sformułowanym art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji, który stanowi, że dofinansowanie może zostać podwyższone o 40 proc. w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których „orzeczono” chorobę, a nie, tak jak było do końca 2010 r., że choroba mogła być „stwierdzona”.

Ulgi podatkowe

Już jutro zmienią się wymogi w zwolnieniach i ulgach podatkowych dla obecnych zpch. Owszem zwolnienia pozostają, ale będą zaostrzone kryteria, które pracodawca musi spełnić, by z nich skorzystać.

I tak, aby w dalszym ciągu zpch mógł być zwolniony z płacenia podatku od nieruchomości, musi od 1 stycznia 2011 r. osiągać wskaźnik zatrudnienia co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dotychczas wszystkie zpch mogły być zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości.

Oczywiście od swoich nieruchomości, które były ujęte w ewidencji bilansowej zakładu i były zgłoszone wojewodzie.

Zpch muszą być przygotowane jeszcze na jedną nowość. Dotyczy ona podziału zwolnienia pochodzącego z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. dawny PIT-4). Do tej pory zpch kwoty pochodzące z tego zwolnienia przekazywały w wysokości 10 proc. na PFRON, a pozostałe 90 proc. na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron).

Od 1 stycznia 2011 r. PFRON będzie musiał otrzymywać 40 proc., a na zfron muszą zpch przekazać pozostałą część, czyli 60 proc.

Środki zfron

Ustawa nowelizująca przynosi ponadto zmianę sposobu wydatkowania środków zfron. I tak:

– środki zfron pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, uzyskane przed 1 stycznia 2011 r., które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia 2011 r., muszą być wpłacone do PFRON do 20 stycznia 2012 r.

Oznacza to, że jeszcze tylko przez cały 2011 rok pracodawcy mający środki na zfron, które zgromadzili do 31 grudnia 2010 r., będą mogli je wykorzystać na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. Jeśli nie zdążą, zwrócą je do 20 stycznia 2012 r. do PFRON;

– uzyskane w danym roku kalendarzowym środki zfron pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do PFRON.

Jest to termin obowiązujący wobec środków przekazywanych na zfron od 1 stycznia 2011 r. Oznacza to, że środki uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. pracodawcy będą musieli wydatkować do 31 grudnia 2012 r.

1 2 3 6