Tag Archives: dofinansowania

Zmienią się programy PFRON

Autor: Filip Miłuński, Źródło: niepelnosprawni.pl

Od 2010 roku programy celowe PFRON zostaną prawdopodobnie przekształcone w system programów indywidualnych. Aktualnie trwają też prace nad nowym programem „Edukacja – Praca” którego celem będzie wprowadzenie młodych osób z niepełnosprawnością na rynek pracy.

PFRON ma w tym roku dużo mniejszy budżet niż w ubiegłym. Mniejsze wpływy do Funduszu i zmiany w prawie zwiększające dofinansowania do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami sprawiły, że brakuje środków na realizacje programów celowych PFRON.

– Do zapewnienia realizacji programów na zeszłorocznym poziomie Fundusz potrzebowałby ok. 300 mln zł – informuje rzecznik prasowy Funduszu, Tomasz Leleno.

Dodaje że priorytetowe dla Funduszu są dofinansowania rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz wspierania samorządów środkami przeznaczonymi na rehabilitację zawodową i społeczną mieszkańców.

Aktualnie w PFRON trwają prace nad analizą programów celowych. Fundusz rozważa przekształcenie ich w bardziej indywidualne, modułowe programy, które odpowiadały lepiej na potrzeby beneficjentów.

Jednocześnie PFRON zapowiada wkrótce uruchomienie nowego programu „Edukacja – Praca”. Ma on spełniać dwa podstawowe cele. Pierwszym jest ułatwienie dostępu do edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym.

– W chwili obecnej takie zadanie, ale wyłącznie w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko – wiejskie wypełnia program „Uczeń na wsi”. Oznacza to, że niepełnosprawni uczniowie zamieszkujący w miastach są całkowicie pozbawieni tego rodzaju wsparcia – wyjaśnia Tomasz Leleno.

Drugim celem „Edukacji – Pracy” będzie pomoc dla absolwentów szkół w wejściu na rynek pracy.

– Szczególnie konieczne w przypadku osób niepełnosprawnych jest zminimalizowanie szkodliwego zjawiska automatycznego przechodzenia niepełnosprawnego absolwenta ze statusu ucznia do statusu osoby bezrobotnej – podsumowuje rzecznik PFRON.

Duda: Nie wykluczam kontynuowania programu „Sprawny dojazd”

Z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą rozmawia Piotr Stanisławski.

Piotr Stanisławski: Czy wycofanie się z programu „Sprawny dojazd” nie jest złamaniem obietnicy, że program będzie funkcjonował do końca roku i pozbawieniem nadziei osób, które z różnych względów odłożyły zakup auta na ten rok?

Jarosław Duda: Na tym etapie zawieszamy program w związku z ograniczonymi środkami budżetowymi i położeniem akcentów na edukację oraz promocję zatrudnienia. Jeśli pojawią się nowe środki, nie wykluczam kontynuowania programu w tym obszarze. W 2008 roku w ramach programu „Sprawny dojazd” dzięki wsparciu finansowemu pomoc uzyskało około 9 tys. osób. Przy okazji pojawił się również postulat, aby „Sprawny dojazd” był kierowany do wszystkich osób niepełnosprawnych, nie zaś do wyselekcjonowanej grupy, co oznaczałoby konieczność przeznaczenia jeszcze większych środków. A to już jest całkowicie niemożliwe z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel.

Program „Sprawny dojazd” spotkał się z krytyką i został uznany przez sam PFRON za nieskuteczny. Czy rezygnacja z niego oznacza wycofanie się PFRON-u ze wsparcia osób z niepełnosprawnością w obszarze mobilności, czy też przygotowywana jest inna oferta np. skierowana do osób dojeżdżających do pracy?

Staramy się zarówno poprzez programy celowe, jak i przekazując środki samorządom likwidować bariery dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym również bariery komunikacyjne. Po przeanalizowaniu efektywności programu „Sprawny dojazd” wynika, iż nie ma on bezpośredniego wpływu na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. A takie były założenia programu. Nie daje również gwarancji utrzymania zatrudnienia. Znacznie lepszego efektu oczekujemy po realizacji programów prozatrudnieniowych jak np. „Telepraca”. Kosztowne i jednorazowe wsparcie w zakupie samochodu przynosi mniejsze korzyści niż inwestowanie w edukację osób niepełnosprawnych, co umożliwia również edukacyjnych program „Student”.

Czy planowane jest specjalne wsparcie dla osób mieszkających na wsi, które pragną „wyrwać się” z niedostosowanego getta?

Uważam, że mamy dobry program PFRON „Uczeń na wsi”, który wspiera w zdobyciu wykształcenia osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Program ten po raz kolejny spotyka się z dużym zainteresowaniem poszczególnych gmin oraz osób niepełnosprawnych. Pozwolił on osobom gorzej sytuowanym na zakup książek, przyborów szkolnych, a także na uczestnictwo w dodatkowych kursach, np. językowych. Jest to dość szeroki katalog możliwości, na który mogły zostać wydatkowane środki. Jak się okazało, pieniądze pokrywały się z zapotrzebowaniem.

Czy wobec zawetowania zmian likwidujących pułapkę rentową rząd wycofuje się ze swojego pomysłu, czy będzie chciał np. za pomocą rozporządzeń rozwiązać zaistniałą sytuację?

Z pomysłu uchylenia tzw. pułapki rentowej nie planujemy się wycofywać. Zmiana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych likwidowała zawieszanie rent zarówno inwalidzkich, jak i socjalnych, a nawet rent rodzinnych, jeżeli uprawnioną jest osoba niepełnosprawna. Korzystniejsza dla obu stron jest sytuacja, kiedy osoba niepełnosprawna nie boi się pracować i zarabiać. Z jednej strony pracownik ma możliwość podniesienia standardu swojego życia, wyjścia z izolacji oraz poczucia pełnej odpowiedzialności poprzez podjęcie pracy. Z drugiej strony zmniejszenie bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnością przyczyni się do zwiększenia wpływów do budżetu państwa z płaconych przez nich podatków i składek. Dałoby to możliwość wydatkowania pieniędzy publicznych na inne cele.

Państwo zmienia system wsparcia zatrudnienia, przenosząc akcenty z sytemu świadczeń i dofinansowań na wspieranie aktywności zawodowej, licząc na to, że osoby z niepełnosprawnością będą mogły więcej zarabiać. Czy jest to dobry moment na takie zmiany? Sytuacja na rynku się pogarsza i pracodawcy raczej będą myśleć o ograniczeniu kosztów przez zwolnienia i cięcia płac.

Wprowadzone przez nas zmiany podyktowane były nową regulacją unijną. Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje nas nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie udzielania pracodawcom pomocy publicznej. W obliczu globalnego kryzysu jest to jak najbardziej uzasadnione. W świetle nowych przepisów pracodawcy między innymi otrzymają dofinansowanie kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w wysokości uzależnionej od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 75 proc. kosztów płacy. Wprowadziliśmy zmianę naliczania kwot dofinansowania – podstawą będzie nowa płaca minimalna, czyli obowiązująca w roku obecnym, a nie w poprzednim, jak było to dotychczas. Taka zmiana urealnia refundację kosztów faktycznie poniesionych przez pracodawcę. Rozszerzyliśmy katalog kosztów dodatkowych. Dodatkowo z dofinansowania do wynagrodzenia będą mogli skorzystać także pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, które nabyły prawo do emerytury. Jednak nikt nie był w stanie przewidzieć globalnego kryzysu finansowego, który dotknął wszystkich, również pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Na jakie wsparcie na rynku pracy mogą liczyć osoby z niskimi kwalifikacjami, którym stan zdrowia uniemożliwia prace fizyczną (sprzątanie, ochronę, pracę na budowie)?

Naszym nadrzędnym celem jest wsparcie osób w takim stopniu, aby mogły starać się o pozyskanie pracy na chronionym bądź otwartym rynku pracy. Dotychczas osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy mogła korzystać np. ze szkoleń, aby udoskonalić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, mogła również starać się o staż w danej firmie bądź tzw. przygotowanie zawodowe dorosłych. Staramy się, aby również poprzez programy PFRON ułatwić takim osobom zatrudnienie. Pracujemy nad nowym modelem aktywizacji. Przetestujemy model, który istnieje już w innych krajach. Polega on na znalezieniu osoby poszukującej pracy, pomocy w zdiagnozowaniu barier, odpowiednim przeszkoleniu, znalezieniu odpowiedniego do jej kwalifikacji i predyspozycji miejsca pracy, a następnie monitorowaniu przez określony czas pracy danej osoby w celu określenia, czy pracownik może sprostać wymaganiom związanym z pełnieniem obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Źródło: niepelnosprawni.pl

Pilotażowy program „Sprawny dojazd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych, które zostały ujęte w projekcie Budżetu Państwa na 2009 r. – plan finansowy PFRON (1 mln zł), w bieżącym roku nie jest przewidywany nabór wniosków w ramach programu. Dostępne środki w pierwszej kolejności muszą zaspokoić zobowiązania finansowe PFRON, wynikające z realizacji umów zawartych w ramach programu w 2008 roku.
Jednocześnie informujemy, że w 2009 roku wystąpią znaczne ograniczenia w finansowaniu dotychczas realizowanych programów, bowiem Fundusz dysponować będzie środkami stanowiącymi ok. 42% wydatków planowanych na realizację programów w 2008 roku. Sytuacja ta wymusza zmniejszenie zakresu dotychczas realizowanych form wsparcia w tym tytule. Obecnie analizowany jest zakres podmiotowy i przedmiotowy programów realizowanych w 2009 roku, odpowiednie decyzje podejmowane będą w najbliższym czasie.

Ze wstępnej analizy stopnia zaspokojenia potrzeb w ramach pilotażowego programu „Sprawny dojazd” i oceny jego efektywności wynika, że:

  1. Osiągnięty wskaźnik zaspokojenia potrzeb w ramach programu jest niezadowalający. Zainteresowanie dofinansowaniem zakupu samochodu, pomimo wysokich nakładów finansowych PFRON przekroczyło możliwości sfinansowania tej formy wsparcia.
  2. Jednocześnie, do Funduszu docierają krytyczne uwagi co do kryteriów uczestnictwa w programie, które postulatywnie zmierzały do rozszerzenia zakresu podmiotowego tej formy wsparcia, w taki sposób, aby pomoc w zakupie samochodu zapewnić wszystkim osobom niepełnosprawnym. Prognozowane wydatki Funduszu w takim przypadku wskazują, że program można ocenić jako niewydolny, by sprostać oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych, nawet w hipotetycznym przypadku zaniechania wszelkich innych ustawowych zadań Funduszu.
  3. Wkład finansowy ze środków publicznych w przypadku zakupu samochodu, jest niewspółmiernie wysoki do uzyskanego efektu. Efekty realizacji programu nie mają także zadowalającego wpływu na poprawę sytuacji osoby niepełnosprawnej na rynku pracy, nie dają gwarancji utrzymania zatrudnienia. W tym aspekcie znacznie lepszego efektu oczekujemy po realizacji programów prozatrudnieniowych i proedukacyjnych („Telepraca”, oraz „Student II”).
  4. Z ekonomicznego punktu widzenia, kosztowne i jednorazowe wsparcie w zakupie samochodu przynoszące mniejsze korzyści dla osoby niepełnosprawnej aniżeli skuteczne i cykliczne, a w zawężonym zakresie dofinansowanie np. kosztów nauki – nie jest uzasadnione. Publiczny wkład finansowy w edukację osób niepełnosprawnych jest najlepszą lokatą tych środków, gdyż zwiększa potencjał osoby niepełnosprawnej na rynku pracy, dając gwarancję życiowej samodzielności i naturalnego ograniczenia dalsze go wspierania ze środków publicznych.
  5. Przyjęte do oceny skuteczności działania programu wskaźniki produktu zostały osiągnięte.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/

1 2 3 4