Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO „RAZEM” W CZĘSTOCHOWIE

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

1.      Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem” w Częstochowie i dalej zwana jest „Stowarzyszeniem”. Używa skróconej nazwy „RAZEM”

 1. Stowarzyszenie „Razem” posiada osobowość prawną, jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego
 2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Częstochowa.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie swoim zasięgiem działania obejmuje miasto Częstochowę i cały kraj.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także osoby zamieszkałe poza terenem jego działania.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, działających na rzecz osób niepełnosprawnych i współpracujących z organizacjami, instytucjami, fundacjami krajowymi, zagranicznymi i  międzynarodowymi.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest:

1)   działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo:

–        pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,

–        organizowanie rehabilitacji medycznej i społecznej

–        organizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,

–        ochrona i promocja zdrowia, poprawa kondycji fizycznej

–        nauka, edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych,

–        organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,

–        integrowanie  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku, z ich  zdrowymi rówieśnikami,

–        propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

2)  prowadzenie działalności charytatywnej, w tym prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów,

3)  organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji,, terapii, imprez kulturalnych i oświatowych, wycieczek krajoznawczych, wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

4)  organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych,

5)  wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach,

6)      promocja zdrowego stylu życia, ochrony środowiska i ekologii,

7)      współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji  celów statutowych Stowarzyszenia,

8)      podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie rehabilitacji, terapii, szkoleń, turnusów.

Zadania określone w ust. 1 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele  przez:

1) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie leczenia schorzeń narządów ruchu,

2) popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form terapii, wypoczynku, nauki, opieki dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej  ruchowo,

3) zbieranie funduszy na realizację  celów Stowarzyszenia (darowizny, dotacje, sponsoring),

4) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

5) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń,

6) nawiązywanie kontaktów z ośrodkami leczenia, stowarzyszeniami w kraju i za granicą (nowe metody leczenia),

7) świadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo,

8)   doradztwo i  pomoc organizacyjno –  ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

9)      prowadzenie działalności wydawniczej,

10)  prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

11)  opiniowanie rozporządzeń i innych aktów prawnych,

12)  prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno – rekreacyjnej, sportowej, turystycznej organizowanie dowozu itp.,

13)  zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,

14)  współpracę z organami władzy  państwowej, samorządowej i innymi  organizacjami pozarządowymi, kościołem i  innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także  placówkami i  osobami fizycznymi,

15)  prowadzenie na zlecenie organów władzy państwowej i samorządowej form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów statutowych,

16)  inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 5.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 6.

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych zadań może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 7.

Stowarzyszenie organizuje comiesięczne spotkania członków wg ustalonego harmonogramu.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

–                    zwyczajnych

–                    wspierających

–                    honorowych.

§ 9.

Członkami zwyczajnymi mogą być rodzice wychowujący dzieci i młodzież niepełnosprawną ruchowo, pełnoletnia młodzież niepełnosprawną, członkowie ich rodzin,  opiekunowie prawni i osoby profesjonalne zaangażowane w pracę z młodzieżą niepełnosprawną.

§ 10.

Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 11.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1)      czynnego i  biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

2)      zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,

3)      korzystania z niezbędnych form  pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

4)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

§ 12.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)      aktywnie i lojalnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia,

2)      przestrzegać postanowień statutu regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3)      postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

4)      regularnie płacić składki członkowskie,

5)      podejmować wszelkie dostępne mu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 13.

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:

1)      zgonu członka,

2)      dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

3)      skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, pomimo pisemnego  upomnienia,

4)      wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do złożenia wyjaśnień. Decyzję o wykluczeniu  podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 2/3 członków Zarządu, po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od daty podjęcia wiadomości.

§ 14.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej  miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która  za  swą  zgodą  zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd, za pomoc w realizacji jego celów.

§ 15.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie, za szczególne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 16.

 1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i  imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu członków.
 2. Członek wspierający i członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. A. Postanowienia ogólne

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków

2)      Zarząd

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 19.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz..
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy, co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może  być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny  po pierwszym terminie.
 3. Postanowień   ust.  1 i 2  nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
 1. B. Walne Zebranie

§ 20.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się z udziałem jego członków.
 2. Walne zebrania  są:

–          zwyczajne

–          nadzwyczajne.

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

–          uchwalanie programu działania Stowarzyszenia

–          uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmiany

–          rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,

–          rozpatrywania sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej oraz ocena działalności Stowarzyszenia,

–          udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

–          wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

–          zatwierdzanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia,

–          nadawania członkostwa honorowego stowarzyszenia

–          ustalanie wysokości składek członkowskich,

–          podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 1. Porządek Nadzwyczajnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

§ 21.

 1. Zwyczajne Zebranie jest zwoływane raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:

–          wniosku Komisji Rewizyjnej

–          pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 1. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem,

§ 22.

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:

1)      członkowie Stowarzyszenia

2)      członkowie wspierający i honorowi.

Osoby wymienione w pkt. 1 mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, w pkt. 2 – głos doradczy.

§ 23.

Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego.

 1. C. Zarząd Stowarzyszenia

§ 24.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 –7 członków wybranych przez Walne Zebranie i powołuje ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 3 członków.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając prezesa i sekretarza.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowego członka, liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekraczać 1/3 liczby składu członków tego zarządu. Dokooptowanie lub odwołanie członka Zarządu następuje w formie uchwały tego Zarządu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ liczby jego członków.

§ 25.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia  i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łącznie działanie dwóch członków Zarządu, z tym wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.

§ 26.

 1. Do zakresu  działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1)      realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,

2)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

4)      przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał dot.  ustania członkostwa,

5)      zwoływanie Walnego Zebrania,

6)      zwalnianie  ze składek członków będących w trudnej sytuacji materialnej,

7)       ustalanie planów działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

8)      prowadzenie bezpośredniej działalności opiekuńczo-wychowawczej.

9)      organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i członków Stowarzyszenia

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

§ 27.

Zarząd może zatrudniać osoby fizyczne do wykonywania swych zadań.

§ 28.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 1. D. Komisja Rewizyjna

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i  składa się z 3 -5 członków wybranych przez Walne Zebranie i powołuje ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej ½ jej składu

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

–          jednocześnie pełnić  innych  funkcji we władzach  Stowarzyszenia, ani  pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

–          być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu,

2)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie  wniosków o udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3)      przedstawienie Zarządowi protokołów  pokontrolnych wraz z wnioskami,

4)      prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich

5)      składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 30.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 31.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie, mają prawo    uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V.

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 32.

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1)      nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

2)      inne prawa majątkowe,

3)      środki finansowe.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1)      składek członkowskich

2)      dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3)      dochodów z organizowanych  imprez,

4)      dochodów z majątku Stowarzyszenia,

5)      ofiarności  publicznej,

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia  i zaciągania zobowiązań majątkowych jest   upoważniony Prezes lub Wiceprezes, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 33.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, handlową itp. z tym, że cały dochód z tej działalności  jest przeznaczony  na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
 3. Stowarzyszenie nie może:

a)      udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej <<osobami  bliskimi >>,

b)      przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich,

c)      wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia

d)     kupować na szczególnych zasadach towary i usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów statutowych lub pracownicy oraz od ich osób  bliskich.

§ 34.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi  przepisami Zarząd.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 35.

Statut  niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

§ 36.

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania       powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek przeznacza się na cele określone uchwałą Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.