9,8 mln osób otrzyma w marcu wyższe świadczenia

Już w tygodniu niektóre osoby otrzymają podwyższone dzięki waloryzacji świadczenia z ZUS.

W marcu świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 6,1 proc. Podwyższane są wszystkie świadczenia należne ostatniego dnia lutego. Na wyższe świadczenia mogą liczyć osoby, którym ZUS wypłaca emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Podwyżkę otrzymają też osoby otrzymujące emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczeniobiorcy tzw. służb mundurowych, głównie byli żołnierze i funkcjonariusze oraz ich rodziny. Razem prawie 9,8 mln ludzi.

Po waloryzacji przeciętna emerytura wzrośnie o ok. 91 zł do 1606 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o ok. 67 zł do 1190 zł, a renta rodzinna o ok. 80 zł do 1394 zł.

Dzięki waloryzacji rosną też kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Są to m.in.:

• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna (wyniesie 675,10 zł),

• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (519,30 zł),

• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (810,12 zł).

Ponadto zostaną też podniesione dodatki do emerytur i rent. Są to m.in.:

• dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie (wyniesie 173,10 zł),

• dodatek dla sieroty zupełnej (325,36 zł),

• dodatek kombatancki (173,10 zł),

• dodatek kompensacyjny (25,97 zł).

Zwaloryzowane świadczenia osoby zainteresowane otrzymają w marcowych terminach płatności. W ZUS przypadają one na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień każdego miesiąca. Oznacza to, że już w tym tygodniu podwyższone świadczenia otrzyma część osób otrzymujących świadczenia, których data płatności została wyznaczona na pierwszy, piąty i szósty dzień każdego miesiąca.

Źródło: GP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.