Monthly Archives: Marzec 2009

ZPCH zaczynają zwalniać

Do końca czerwca br. 500 osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Inter Groclin Auto SA i filii Inter Groclin Trading straci pracę.

Z redukcją etatów liczą się także mniejsze zakłady pracy chronionej z Wielkopolski. Według pracodawców, przyczynami zwolnień pracowników są pogłębiająca się zapaść gospodarcza oraz ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Inter Groclin Auto SA jest jednym z największych producentów wyposażenia i akcesoriów samochodowych (siedzenia oraz foteliki dla dzieci) w Polsce. 99 proc. jej produktów trafia na eksport. Firma ma status zakładu pracy chronionej i zatrudnia 1300 osób z niepełnosprawnością. W połowie roku prawie połowa z nich straci pracę. W wypowiedzi udzielonej dziennikowi „Głos Wielkopolski”, dyrektor personalny Inter Groclin Auto SA, Marcin Matysiak, stwierdził, iż nawet gdyby kryzys ekonomiczny nie uderzył w firmę, to i tak doszłoby do redukcji etatów. Taką decyzję podjęto po wprowadzeniu na początku br. zmian w systemie dofinansowań do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zdaniem Matysiaka, zatrudnienie takich pracowników staje się coraz mniej opłacalne.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, do roku 2010 zostaną wyrównane kwoty dofinansowań do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością w zakładach pracy prac chronionej i w firmach z rynku otwartego. Regulacja ta jest efektem dostosowania polskich unormowań prawnych do tych, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Zanim jeszcze została wprowadzona, słychać było głosy, iż ZPCH, cieszące się do tej pory przywilejem większej stawki dofinansowania, zaczną ograniczać zatrudnienie lub upadać.

Nowelizacja zbiegła się w czasie z kryzysem gospodarczym. Pracownicy z Inter Groclin Auto SA, którym wypowiedziano umowy w ramach zwolnień grupowych, otrzymają należne im odprawy w wysokości od 1 do 3 wynagrodzeń miesięcznych. Mogą mieć jednak spore problemy ze znalezieniem innych posad. Zwłaszcza jeśli nadal będą poszukiwać pracy w zakładach pracy chronionej.

Firmy nie wpadają w panikę i przestawiają się na bardziej elastyczne formy zatrudnienia – np. ograniczenie czasu pracy. Jednak według wielkopolskiego oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wiele ZPCH w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej bierze pod uwagę także redukcje zatrudnienia – od kilku do kilkunastu pracowników. Liczba bezrobotnych z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu wzrosła od grudnia 2008 r. o ok. 5 proc.

Dofinansowania są wypłacane w terminie

Firmy nie mają problemów z otrzymaniem dopłat do wynagrodzeń niepełnosprawnych, które od lutego są wypłacane według nowych zasad.
Od 1 stycznia 2009 r. dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników nie może przekroczyć 75 proc. kosztów ich płacy. Chodzi o wynagrodzenia brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Aby otrzymać taką pomoc, pracodawcy muszą składać informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz złożyć wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (pisemnie lub elektronicznie). Dofinansowania na nowych zasadach są wypłacane po raz pierwszy za styczeń, a więc na podstawie wniosków i informacji składanych w lutym.
PFRON musi wypłacić dofinansowanie w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę.
– Choć zmiany w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji zostały wprowadzone w bardzo krótkim czasie, nie otrzymujemy sygnałów, aby PFRON opóźniał dofinansowanie. Wypłaca go nawet przed ustawowym terminem – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Stało się tak m.in. dzięki powołaniu przez prezesa PFRON Zespołu ds. monitorowania wdrożenia SODiR 2, w skład którego weszli specjaliści Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy PFRON oraz przedstawiciele organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych. Na podstawie uwag zgłoszonych przez pracodawców na stronie internetowej PFRON znalazły się instrukcje, jak wypełniać druki INF-D-P, Wn-D, Wn-U-G oraz Wn-U-A.
W formularzach rozliczenia rocznego INF-D-R i INF-U-R odblokowano pozycję 24, 25, 26, które system sam błędnie uzupełniał. Jednocześnie fundusz poprawił też pozycję 35 i 36 w druku INF-D-P. System domagał się uzupełnienia tych pól w stosunku do emerytów pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy 31 grudnia 2008 r., chociaż z objaśnień do druku wynika, że nie należy tych pól wypełniać.
Problemem dla pracodawców mogą być obowiązujące od stycznia 2009 r. przepisy, które uzależniają wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych od wzrostu liczby zatrudnionych w firmie.
– Nie precyzują one, czy pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracownika, który już w trakcie zatrudnienia stanie się niepełnosprawny – mówi Małgorzata Tylewicz, prawnik, ekspert POPON.
Organizacje pracodawców nadal będą mogły zgłaszać do PFRON wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem SODiR.

GP

9,8 mln osób otrzyma w marcu wyższe świadczenia

Już w tygodniu niektóre osoby otrzymają podwyższone dzięki waloryzacji świadczenia z ZUS.

W marcu świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 6,1 proc. Podwyższane są wszystkie świadczenia należne ostatniego dnia lutego. Na wyższe świadczenia mogą liczyć osoby, którym ZUS wypłaca emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Podwyżkę otrzymają też osoby otrzymujące emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczeniobiorcy tzw. służb mundurowych, głównie byli żołnierze i funkcjonariusze oraz ich rodziny. Razem prawie 9,8 mln ludzi.

Po waloryzacji przeciętna emerytura wzrośnie o ok. 91 zł do 1606 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o ok. 67 zł do 1190 zł, a renta rodzinna o ok. 80 zł do 1394 zł.

Dzięki waloryzacji rosną też kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Są to m.in.:

• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna (wyniesie 675,10 zł),

• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (519,30 zł),

• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (810,12 zł).

Ponadto zostaną też podniesione dodatki do emerytur i rent. Są to m.in.:

• dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie (wyniesie 173,10 zł),

• dodatek dla sieroty zupełnej (325,36 zł),

• dodatek kombatancki (173,10 zł),

• dodatek kompensacyjny (25,97 zł).

Zwaloryzowane świadczenia osoby zainteresowane otrzymają w marcowych terminach płatności. W ZUS przypadają one na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień każdego miesiąca. Oznacza to, że już w tym tygodniu podwyższone świadczenia otrzyma część osób otrzymujących świadczenia, których data płatności została wyznaczona na pierwszy, piąty i szósty dzień każdego miesiąca.

Źródło: GP

1 2